May 4, 2021

Tender Tuesday | Arbeid en welzijn

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche
Opleiding, coaching en advies

Aanbestedende Dienst
Gemeenschappelijke RegelingDrechtsteden, Dordrecht

Deadline inleverdatum
10 juni 2021 10:00 uur

Opdrachtomschrijving
De Drechtsteden voeren de inkoop van het taal-cursusaanbod voor de leerroutes in gezamenlijkheid uit. Concreet betekent dit dat de Drechtsteden gezamenlijk de benodigde aanbestedingsprocedure uitvoeren, maar vervolgens allen afzonderlijk een Raamovereenkomst sluiten met de te contracteren taal aanbieder(s). In het geval dat op de momenten van aanvang van de aanbestedingsprocedure, dan wel ondertekening van de Raamovereenkomsten, de inburgeringstaken door de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrechten Zwijndrecht nog niet formeel zijn belegd bij aan de GemeenschappelijkeRegeling Drechtsteden, ligt de rol van Aanbestedende Dienst en Opdrachtgever nog bij deze vier Drechtsteden gemeenten. Na overdracht van de uitvoering van de inburgeringstaken verschuift deze rol naar de Gemeenschappelijke RegelingDrechtsteden, en vindt uitvoering voor de Sociale Dienst Drechtsteden plaats.De onderhavige opdracht betreft de realisatie van raamovereenkomsten voor de inkoop van de B1- en Zelfredzaamheidsroutes, inclusief de module KNM. Binnen de scope van de opdracht vallen de volgende (hoofd)activiteiten: 1. Het uitvoeren van een intake van de inburgeringsplichtige en het opstellen van een leerplanvoor de inburgeringsplichtige. Het leerplan sluit aan bij het PIP, en bevat eentaal-/participatieaanbod en lesrooster passend voor de inburgeringsplichtige; 2. Het verzorgen van het taal/cursusaanbod in het leerplan; 3. Het uitvoeren van de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij; 4. Het, in voorkomende gevallen, uitvoeren van alfabetisering; 5. Het afstemmen met de regisseur vanSDD of gemeente over voortgang van de inburgering, en signaleren van kansen, belemmeringen en knelpunten ten aanzien van een succesvolle inburgering, zowel op casus niveau als in bredere zin; 6. Het samenwerken met (lokale)maatschappelijke partners om de benodigde integraliteit en samenhang van de inburgering te waarborgen.

Omvang
Deze Opdracht is verdeeld in percelen en zal daarmee niet als ééngeheel in de markt worden gezet. Er is voor deze perceel indeling gekozen naar aanleiding van de marktconsultatie, waarin deelnemende taal aanbieders hebben aangegeven de voorkeur te hebben voor één perceel per leerroute. Per leerroute wordt één opdrachtnemer gecontracteerd. De opdracht is opgedeeld in de volgende twee percelen:

1. Perceel 1: B1-route

2. Perceel 2: Zelfredzaamheidsroute (Z-route)

Geïnteresseerde taal aanbieders kunnen voor één of twee percelen inschrijven. De gunning van de opdracht vindt per perceel afzonderlijk plaats aan de inschrijver die op het perceel de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan.

Voor de leerroutes geldt dat KNM onderdeel van het aanbod is.Verder is in de bijlage bij deze aanbestedingsleidraad een algemeen Programmavan Eisen opgenomen, dat van toepassing is op alle percelen, en specifiekeProgramma's van Eisen en conceptovereenkomsten per leerroute die uitsluitend op de betreffende leerroute van toepassing zijn. Tenslotte zijn alle overige voorwaarden en bijlagen van toepassing op alle percelen.

Originele Publicatie
TenderNed

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: