May 11, 2021

Tender Tuesday | Communicatie, design en reclamediensten

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche
Communicatiebureaus voor Rotterdam

Aanbestedende Dienst
Gemeente Rotterdam

Deadline inleverdatum
14 juni 2021 12:00 uur

Opdrachtomschrijving
De Opdracht communicatiebureaus met projectnummer 4-D-05335-2 welke is beschreven in deze Selectieleidraad betreft het verzorgen van communicatiediensten voor de Gemeente op het gebied van communicatieadvies, vormgeving en opmaak en websites en applicaties. De Gemeente is op zoek naar een mix van grote en kleinere bureaus die op een creatieve, onderscheidende en effectieve manier de Gemeente kunnen ondersteunen bij communicatie- en vormgevingsopdrachten. De Opdracht bestaat uit drie (3) percelen. Gegadigden kunnen zich voor een of meer percelen aanmelden.

Perceel 1: Communicatieadvies: van strategie naar uitvoering In Perceel 1 wordt samenwerking tussen specialistische bureaus die samen full service bieden, aangemoedigd. De Gemeente is van mening dat binnen het vakgebied Communicatie steeds meer specialismen ontstaan en de bureaus zich daardoor ook steeds vaker specialiseren. Door het vormen van combinaties verwacht de Gemeente dat er betere invulling aan de communicatieopgaven kan worden gegeven. De Gemeente hecht waarde aan onder andere de volgende specialismen: - social media - dialogen/participatie - storytelling - branding - gedragsverandering en social marketing - verandertrajecten De Gemeente wenst uiteindelijk maximaal zes (6) partijen (of combinaties van partijen) te contracteren die tezamen invulling geven aan de voor de Gemeente belangrijke specialismen.

Perceel 2: Vormgeving en opmaak In Perceel 2 zijn creativiteit, effectiviteit, flexibiliteit, zorgvuldigheid en snelheid voor de Gemeente belangrijke uitgangspunten. De Gemeente biedt opdrachten waarbij vooral een beroep wordt gedaan op de creativiteit en effectiviteit (doelgroepgericht) van Opdrachtnemers, anderzijds zijn er ook regelmatig opdrachten waarbij snelheid, zorgvuldigheid en omvang leidend zijn. De Gemeente wenst uiteindelijk maximaal vijf (5) partijen (of combinaties van partijen) te contracteren die tezamen zo goed mogelijk invulling geven aan de voor de Gemeente belangrijke uitgangspunten.

Perceel 3: Websites en applicaties In Perceel 3 wenst de Gemeente partijen (eventueel in combinatie) te selecteren die op basis van een communicatieopgave zowel websites als applicaties kunnen ontwikkelen, als advies geven hierover. De Gemeente zoekt hier bureaus die de communicatieopgave weten te vertalen naar digitale oplossingen. Naast kennis van de techniek vergt dit ook kennis van het communicatievak. Door de diversiteit aan digitale oplossingen vraagt dit mogelijk samenwerking tussen specialistische bureaus. De Gemeente wenst uiteindelijk maximaal drie (3) partijen (of combinaties van partijen) te contracteren die samen zo goed mogelijk invulling geven aan de digitale communicatiebehoefte van de Gemeente.

Omvang
De geraamde waarde van de Opdracht bedraagt ca. € 4.000.000,- per jaar, exclusief btw. Dit is gebaseerd op de uitgaven uit de lopende overeenkomst. Het is voor de Gemeente niet mogelijk om een verdeling voor de percelen weer te geven, aangezien de huidige overeenkomst deze indeling in percelen niet kent. Op basis van een grove schatting verwacht de Gemeente de volgende procentuele verdeling:- Perceel 1: 45%- Perceel 2: 35%- Perceel 3: 20%Het gaat om een schatting van het volume, de omzet en de verdeling. Dit geldt ook niet als een maximum in de zin van het ASST-arrest van 19 december 2018. U kunt als Gegadigde aan deze schatting geen recht ontlenen.De daadwerkelijke waarde van de Opdracht wordt bepaald door de concrete behoefte van de Gemeente binnen de scope van de percelen gedurende de contractperiode. Die is mede afhankelijk van de actualiteit. De Gemeente heeft niet de bedoeling om de waarde van de Opdracht te maximeren.

Originele Publicatie
Negometrix3

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: