June 15, 2021

Tender Tuesday | Inburgering

Nieuws en Updates
Ceri Scheurwater

Branche
Opleiding, coaching en advies

Aanbestedende Dienst
Gemeente Den Haag

Deadline inleverdatum
10 september 2021 23:59 uur

Opdrachtomschrijving
Deze Aanbestedingsleidraad is uitgeschreven om te voldoen aan de aanbodplicht voor de Module Arbeidsmarkt en Participatie (hierna: MAP) en het Participatieverklaringstraject (hierna: PVT) voor Gezins- en overige migranten die onder de nieuwe Wet inburgering inburgeringsplichtig worden en woonachtig zijn in de Gemeente Den Haag. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat Gezinsmigranten binnen de gestelde termijn van maximaal drie jaar slagen voor de inburgeringsonderdelen MAP en PVT. Om op dit gestelde resultaat te sturen, maken de gemeente en de Opdrachtnemer afspraken over de minimale prestaties. De gemeente streeft naar een zo hoog mogelijk slagingspercentage. De volgende indicatoren zijn daarvoor opgesteld: - minimaal 90% van de Gezinsmigranten rondt het PVT succesvol binnen de inburgeringstermijn af; - minimaal 90% van de Gezinsmigranten rondt de MAP succesvol binnen de inburgeringstermijn af. Ten minste twee keer per jaar voeren Opdrachtnemer en Opdrachtgever een evaluatiegesprek. De Opdrachtnemer levert voorafgaand aan het evaluatiegesprek de gegevens op. In bijlage 6 zijn de basisindicatoren opgenomen die ten minste moeten worden aangeleverd. Aan de hand van het Plan van Aanpak van de Opdrachtnemer wordt over de precieze invulling van de resultaatsturing tijdens het verificatiegesprek nadere afspraken gemaakt. Daarnaast kan een klanttevredenheidonderzoek vanuit de gemeente onderdeel uitmaken van de resultaatsturing. Hier worden in het verificatiegesprek nadere afspraken over gemaakt.

Omvang
In de jaren 2015-2020 kwamen gemiddeld 469 Gezinsmigranten en 35 Overige migranten naar Den Haag. Onder de nieuwe wet geldt de inburgeringsplicht ook voor Turkse nieuwkomers. Het is nog niet duidelijk hoe groot deze groep is, maar in de Opdracht dient rekening gehouden te worden met fluctuaties in de instroom. In deze Aanbesteding wordt gerekend met een groep van 550 Gezinsmigranten die de MAP en het PVT zullen volgen. Dit is gebaseerd op de omvang van de doelgroep van 2015-2020 en de extra instroom van Turkse Gezinsmigranten. Dit aantal is bedoeld ter indicatie en is niet leidend. Aan genoemde (omzet)gegevens in deze Aanbestedingsleidraad kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Den Haag heeft het recht om bovenop de in de Aanbestedingsstukken vermelde (maximale) hoeveelheden en de daarmee corresponderende prijs maximaal 200% van die hoeveelheid extra af te nemen. Deze mogelijke extra afname is meegenomen in de waardering (of: waardebepaling) van de Opdracht en valt binnen de maximale hoeveelheid van de overeenkomst. De indicatieve omvang van de Opdracht bedraagt €243.000,- per jaar. De maximale omvang bedraagt €486.200,- per jaar.

Originele Publicatie
TenderNed

Tenderkoers

Ambachtsstraat 21
8263 AJ Kampen

Postbus 87
8260 AB Kampen

tel. 085 - 065 10 42
tel: 06 - 121 336 19
email: info@tenderkoers.nl

       Bekijk ons op Maps

Wij helpen met

Aanbesteding HulpAanbesteding AdviesAabesteding Trainingen
Leer meer over Tenderkoers
Over ons

Certificeringen

Wij zijn in bezit van het ISO 9001, ISO 14001 2015 en het APMP certificaat.

Ja, jij kan winnen

Neem contact op
Volg ons ook online

© 2022 Tenderkoers    |     KVK nummer: 75354799     |     BTW nummer: 860250817B01     |     Algemene voorwaarden     |     Privacy statement

Branding & Website: